Digwyddiad / 22 Medi 2021

Mewn Sgwrs: Mike Perry & Bronwen Colquhorn

Mike Perry

Ymunwch â’r artist ffotograffig cyfoes Mike Perry a Bronwen Colquhoun, Uwch Guradur Ffotograffiaeth yn Amgueddfa Cymru, yn fyw ar Zoom.

Mae ffotograffau Mike Perry yn herio ffyrdd confensiynol o weld ein harfordir a’n cefn gwlad, gyda ffocws ar Barciau Cenedlaethol Prydain. Mae Tir/Môr, sy’n cael ei arddangos ar hyn o bryd yn Oriel y Parc, Tyddewi, yn agor ein llygaid i ystyried perthynas fregus cymdeithas â byd natur.

Mae Dr Bronwen Colquhoun yn gyfrifol am guradu a rheoli casgliadau ffotograffiaeth yr adran gelf, curadu’r rhaglen arddangos ar gyfer oriel ffotograffiaeth barhaol yr Amgueddfa a chyfrannu at raglen arddangos dros dro yr Amgueddfa.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar y cyd gan Oriel y Parc Tyddewi, Amgueddfa Cymru a Ffotogallery.

Proffil Artist

Portread o Mike Perry

Mike Perry

Mae ffotograffau Mike Perry yn archwilio’r rhyngweithiad rhwng tirweddau, natur a’r gymdeithas ddiwydiannol. Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ei ymarfer ar Barciau Cenedlaethol Prydain – ac yn gynyddol ar amgylchedd ei filltir sgwâr yn Sir Benfro, lle mae’n byw a gweithio – gan gwestiynu’r fytholeg ramantaidd sy’n cyflwyno’r parciau cenedlaethol fel manau gwyllt o harddwch naturiol. Mae’n defnyddio ffotograffiaeth fformat mawr i gyfleu naws arlunyddol a harddwch esthetig arwyneb y tirlun gan ddangos ar yr un pryd yr effaith y mae pobl wedi ei gael wrth ymelwa ar natur er budd masnachol. Mae ei gyfres o ffotograffau llai (graddfa 1:1) yn dangos effeithiau prosesau naturiol ar arwyneb deunyddiau a gynhyrchwyd drwy brosesau diwydiannol. Wrth drafod y tensiwn rhwng ansawdd arwynebol-ddeiniadol a chynnwys cythryblus ei waith, mae’n dweud: ‘..yn ogystal ag amlygu’r gorddefnydd a’r llygredd, maent hefyd yn dangos gallu natur i siapio ein byd – pa un a ydym ni, fel pobl, yma neu beidio’.