Digwyddiad / 28 Ion 2023

We Are Here, Because You Were There: Symposiwm

Paul Dear, Carolyn Johnstone, Shereen Williams, Dr Sara de Jong, Andy Barnham

Ymunwch â ni ar Ddydd Sadwrn 28ain Ionawr i fwynhau prynhawn a fydd yn orlawn â sgyrsiau ysbrydoledig, rhannu profiadau a dadleuon bywiog, gan ganolbwyntio ar y pynciau a godir yn ‘We Are Here, Because You Were There; Afghan Interpreters in the UK’.

12.30pm - Sgwrs am y prosiect gan y cyd-grewyr, y ffotograffydd Andy Barnham a’r academydd Sara De Jong.

2pm - Rhannu profiadau byw gan Gyfieithwyr o Afghanistan

3.30pm - Trafodaeth Panel - Ailsefydlu yn y DU a Chymru: Cenedl o Noddfa

Nodwch os gwelwch yn dda – ni fydd hawl i unrhyw un dynnu lluniau neu fideograffi yn y digwyddiad hwn / digwyddiadau hyn, oherwydd mae’n bwysig peidio datgelu pwy yw’r cyfieithwyr sydd wedi bod yn ddigon caredig i gynnig rhannu eu profiadau gyda ni.

Proffil Artistiaid

Portread o Paul Dear

Paul Dear

Mae Paul Dear yn Ddirprwy Gyfarwyddwr i’r Is-adran Cymunedau Cydlynus yn Llywodraeth Cymru. Mae’r is-adran hon yn cynnwys y tîm Cynhwysiant a Chydlyniant sy’n arwain Llywodraeth Cymru mewn perthynas â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a cheiswyr lloches a wrthodwyd. Mae hyn yn cynnwys rheoli gweithrediad y Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Cenedl Noddfa a gwaith cysylltiedig, yn cynnwys Integreiddiad ac Adleoliad Affganistan. Mae Paul wedi gweithio i Lywodraeth Cymru ers 2006, a chyn hynny roedd yn gweithio i’r llywodraeth leol, y sector gwirfoddol a’r Eglwys Fethodistaidd. Y tu allan i’r gwaith, ef oedd cadeirydd a sefydlydd Canolfan y Drindod yng Nghaerdydd, sy’n darparu cefnogaeth i ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae Paul yn byw yng Nghaerdydd.

Portread o Carolyn Johnstone

Carolyn Johnstone

Dechreuodd Carolyn ymwneud â’r Cyfieithwyr Affganaidd yn ddamweiniol. Anfonodd neges drydar, ac ymatebwyd iddi gan nifer o gyfieithwyr Affganaidd oedd wedi gweld eu ceisiadau i’r Polisi Adleoli a Chynorthwyo Affganaidd yn cael eu gwrthod. Aeth i siarad â chyn-filwr, Charlie Herbert, i ofyn sut i apelio’r penderfyniad. Am ei fod ef yn arwain yr ymgyrch wleidyddol gyda chefnogaeth staff milwrol uwch eraill, dywedodd nad oedd yr amser ganddo. Gyrrodd Carolyn at Johnny Mercer AS a atebodd ei neges e-bost hithau gan ddweud na allai helpu, ac mai’r dyn i fynd ato oedd Charlie…

Felly y dechreuodd taith Carolyn gyda helpu nifer o Gyfieithwyr Affganaidd a’u teuluoedd i ffoi rhag cael eu hela gan y Taliban gormesol, awdurdodaidd sy’n casáu merched.

Ganed Carolyn ym Mhorthcawl, lle mae ei thad yn dal yn byw, ac mae hi’n fam i ddau, yn wraig i un ac mae ganddi hanes o ymgyrchu dros hawliau/cyfleoedd i’r anabl ac i fenywod. Mae ganddi hanes amrywiol o ran swyddi, yn cynnwys glanhau, Merch Tequila, gwerthu toiledau cemegol (peidiwch â sôn am y gwyliau mawr), ymgeisydd seneddol a chynghorydd. Does ganddi ddim ofn bod â safbwynt moesol ac o lynu’n dynn at hwnnw ac mae hi’n ei disgrifio ei hun, yn ddiffuant, fel asgwrn cefn y genedl.

Dyma mae pobl eraill wedi ei ddweud am Carolyn:

“Mae hi’n gwneud gwaith Duw”

“Pwy ydych chi?”

“Roedd hi yno o’r diwrnod y dechreuodd y Taliban chwilio yn Kabul amdanom. Wnaeth hi byth ein hanwybyddu. Gwnaeth fwy na roeddem wedi’i ddisgwyl, yn y diwedd, achubodd fi a heddiw rydw i wedi llwyddo i gyrraedd Prydain. Wna i byth anghofio Carolyn”.

Portread o Shereen Williams

Shereen Williams

Shereen Williams MBE OStJ DL yw Prif Swyddog Gweithredol Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (LDBCW) ac Ysgrifennydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru (BCW). Cyn gwneud hyn, roedd hi’n gweithio i’r llywodraeth leol am bron i ddegawd yn Awdurdodau Lleol Casnewydd a Sir Fynwy fel Rheolwr Cysylltu Cymunedau a, chyn hynny, fel Cydgysylltydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol i Ddwyrain Gwent. Roedd y tîm yr oedd yn ei reoli yn gyfrifol am ddarparu blaenoriaethau strategol yn cynnwys Mudo, Atal Eithafiaeth Dreisgar, Cydraddoldebau a Chydlyniant Cymunedol. Yn ystod ei hamser yn y rôl hon, hi oedd y prif swyddog oedd yn goruchwylio’r rhaglen Adsefydlu Cyfieithwyr Affganaidd yn Sir Fynwy, yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gefnogi’r rhaglen.

Portread o Dr Sara de Jong

Dr Sara de Jong

Mae Dr Sara de Jong yn Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Wleidyddiaeth ym Mhrifysgol Efrog, ac mae hi’n ymchwilio amddiffyniad ac ailgartrefu cyfieithwyr Afghanistanaidd a gyflogir gan fyddinoedd y Gorllewin. Ers 2017, mae hi wedi cynnal mwy na 80 o gyfweliadau gyda chyfieithwyr ac eiriolwyr yn y DU, yr Unol Daleithiau, Canada, Yr Almaen, Ffrainc a’r Iseldiroedd. Hi hefyd yw un o sefydlwyr yr elusen Sulha Alliance, sy’n eirioli dros gyfieithwyr o Afghanistan a weithiodd i Luoedd Arfog Prydain.

Portread o Andy Barnham

Andy Barnham

Mae Andy Barnham yn ffotograffydd, cyn-filwr a mab i ffoadur. Mae’n gymysg o ran ei hil (Seisnig/Tsieineaidd) ac yn siarad nifer o ieithoedd (Saesneg, Tsieinëeg, Ffrangeg a Farsi). Cafodd ei eni yn Hong Kong ac aeth i’r ysgol a’r brifysgol yn y DU cyn gwasanaethu fel swyddog yn y Magnelwyr Brenhinol, gan fynd ar gyrchoedd gweithredol nifer o weithiau i Irac, Cyprus ac Afghanistan lle dogfennodd ei brofiadau fel ffotograffydd hamdden. Wedi iddo adael y Fyddin Brydeinig, trodd Andy ei angerdd yn yrfa a glaniodd ar Savile Row lle daeth yn rhan o fyd dilladol Llundain. Am fwy na degawd, bu’n tynnu lluniau’r agweddau gorau o dreftadaeth a chrefft Brydeinig ar gyfer teitlau golygyddol moethus cyn canolbwyntio ei sgiliau arsylwi a rhyngbersonol ar bortreadau. Roedd We Are Here yn un o’r gweithiau buddugol yng ngwobrau ffotograffau Prix de la Photographie 2022, Paris (PX3) yn y categori portreadau.