About Ffotogallery

Ers ei ffurfio yn 1978, bu Ffotogallery ar flaen y gad o ran datblygiadau ffotograffig a chyfryngau'r lens gan geisio hybu dealltwriaeth gyhoeddus ac ymwneud dyfnach â ffotograffiaeth a'i werth cymdeithasol.

Cyflawnir hyn trwy gyfrwng:

  • Gweithgareddau a phrosiectau arddangos, argraffu a chyhoeddi ar-lein sy'n adlewyrchu esblygiad y cyfrwng ffotograffig a'i rôl yn y byd
  • Comisiynu ac arddangos gwaith gan artistiaid newydd a phrofiadol ac enghreifftiau o waith traws-ddisgyblaethol sy'n ymateb i natur esblygol y cyfrwng
  • Trefnu gŵyl dwyflynyddol Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd
  • Datblygu adnoddau dysgu, trefnu sgyrsiau a digwyddiadau, cyrsiau a gweithdai i gefnogi gwaith, cyfnewid gwybodaeth a gwerthfawrogiad
  • Darparu stiwdio greadigol a gweithle digidol i artistiaid, grwpiau cydweithredol ac artistiaid rhyngwladol sy'n ymweld â ni
  • Diogelu deunyddiau archif a chynhyrchu a sefydlu llyfrgell newydd er mwyn gwneud yr archifau hynny'n hygyrch i'r cyhoedd
  • Cyfleoedd am brofiad gwaith, rhyngweithio, cyfleoedd gwirfoddol a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau ym mhob un o feysydd gwaith y sefydliad

Darllenwch Ffotogallery: Ein Stori 1978 – 2018 yma.

Wrth roi’r rhaglen uchod ar waith, mae Ffotogallery wedi dewis Nifer o Leisiau, Un Genedl fel fframwaith thematig ar gyfer ein gwaith dros y 5 mlynedd nesaf, gan ddilyn yr egwyddorion hyn: amrywiaeth ddiwylliannol, mynediad a chynhwysiad (gwelwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol), dysgu gydol oes, arloesi a rhagoriaeth. Mae Cynllun Iaith Gymraeg Ffotogallery yn fynegiad o’n hymrwymiad i ddefnyddio’r Iaith Gymraeg yn ein hymwneud â chynulleidfaoedd a defnyddwyr ein gwasanaethau yng Nghymru.

Rydym yn alinio ein gweithgareddau gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru 2015 ac amcanion strategol Cymraeg 2050.

Mae Ffotogallery yn gwmni di-elw wedi ei gyfyngu trwy warant, ac yn elusen gofrestredig sy’n derbyn cyllid blynyddol gan Gyngor y Celfyddydau.

Rhestriad y Comisiwn Elusennau, yn cynnwys adroddiadau blynyddol.

Cwmni Cofrestredig rhif: 01705938

Elusen Gofrestredig rhif: 513726