Sianel / 31 Mai 2023

Newyddlen mis Mai

© Joann Randles

ARDDANGOSFA NEWYDD: ASSIGNMENTS 23
9 MEHEFIN - 22 GORFFENNAF

Mae’n bleser gan Ffotogallery gyflwyno – am y tro cyntaf yng Nghymru – Assignments 23, sef arddangosfa flynyddol Cymdeithas Ffotograffwyr y Wasg Brydeinig sy’n dathlu’r ffotograffiaeth orau yn y wasg gan ei haelodau.

Mae arddangosfa eleni’n cynnwys straeon o fis Gorffennaf 2021 hyd y Gwanwyn 2023 ac mae’n ymwneud â phopeth o chwaraeon ac adloniant i wleidyddiaeth a phrotestiadau, ac yn edrych ar aelodau’r teulu brenhinol, sêr a digwyddiadau byd-eang drwy lygaid ffotograffwyr y gymdeithas.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni o 6pm ar Ddydd Iau 8fed Mehefin ar gyfer rhagolwg yr arddangosfa, lle byddwn hefyd yn cael cwmni’r ffotograffydd a gwneuthurwr ffilmiau arobryn Joann Randles, a fydd yn rhannu cyflwyniad o’i gwaith o 7.45pm. Mynediad am ddim – yn agored i bawb. Darperir lluniaeth ysgafn.

Mwy o wybodaeth


MEDDIANNU'R INSTAGRAM

Ewch draw i’n cyfrif Instagram, i weld beth mae Samuel Patrick Hunter yn ei wneud, yn y diweddaraf o gyfres o sesiynau meddiannu gan artistiaid. Mae Samuel yn ffotograffydd, artist gweledol a gwneuthurwr llyfrau o Orllewin Canolbarth Lloegr. Ei nod yw archwilio hunaniaeth yr hunan a hunaniaeth ar y cyd o fewn y byd sydd o’n cwmpas. Trwy ymgysylltu â’r bobl sydd ar gyrion cymdeithas, mae’n mynd ati i roi cipolwg i ni ar yr anhysbys a defnyddio lluniau i wneud synnwyr o’i feddwl ei hun a meddyliau pobl eraill.

Mwy o wybodaeth


© Kamila Jarczak

DYDD MAWRTH TE A THEISEN

Bydd y Dydd Mawrth te a theisen nesaf yn digwydd ar Ddydd Mawrth 13eg Mehefin 2023. Byddwn yn agored rhwng 11am a 1pm gyda staff wrth law i’ch cyfarch ac i ddweud mwy wrthych am yr arddangosfeydd a’r digwyddiadau sydd ar y gweill yn Ffotogallery. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi gael cipolwg tawel ar ein harddangosfa gyfredol, ‘Assignments 23’. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi a sgwrsio dros goffi a darn o gacen.

Mwy o wybodaeth

CYHOEDDIAD AM WOBR YR IMPERIAL WAR MUSEUM

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Ffotogallery yn rhan o’r Gronfa Etifeddol NOW 14-18 IWM, sef rhaglen bartneriaeth genedlaethol o fwy nag 20 o gomisiynau artistiaid sydd wedi eu hysbrydoli gan dreftadaeth gwrthdaro. Dan arweiniad yr Imperial War Museums, cafodd Cronfa Etifeddol NOW 14-18 IWM ei chreu yn dilyn llwyddiant 14-18 NOW, sef rhaglen gelfyddydau swyddogol y DU ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Rhagor o fanylion i ddilyn, felly dewch yn ôl i edrych eto’n fuan!

Mwy o wybodaeth

Efallai hefyd y byddwch yn mwynhau:

MAE PAWB YN ARTIST: Feral Choir

Mae’n wefr fawr gan Common Wealth gynnal prosiect anhygoel Phil Minton, Feral Choir – sef cyfres o weithdai llais gyda phobl nad ydynt yn broffesiynol a phobl sy’n cyfaddef nad ydynt yn gantorion, a fydd yn arwain at berfformiad awyr agored.

Bydd Phil Minton yn hyrwyddo perfformiad a gweithdy dau ddiwrnod yn Nwyrain Caerdydd sy’n annog cyfranogwyr i archwilio llais, a’u gwahodd i gymryd naid leisiol ac archwilio posibiliadau drwy ymarferion lleisiol a byrfyfyr.

Mwy o wybodaeth


Cyfle i ymuno â Bwrdd Ffilm Cymru Wales

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am dri neu bedwar unigolyn sy’n cynnig amrywiaeth o gipolygon proffesiynol a phrofiadau byr i ymuno â’n Bwrdd dros y chwe mis nesaf.

Dylai’r ymgeiswyr rannu brwdfrydedd am ddiwylliant a sector ffilmiau Cymreig sy’n gynhwysol, teg a gwyrdd, gan ddarparu gwerth economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol ledled Cymru.

Mwy o wybodaeth


Sgyrsiau Cyfoes

Mae Contemporary Conversations yn grŵp dan arweiniad cyfranogwyr a gefnogir gan Oriel Gelf Glynn Vivian. Maen nhw’n cwrdd ar-lein ddwywaith y mis, ac yn trafod syniadau a themâu o arddangosfeydd celf cyfredol a diweddar. Maen nhw hefyd yn rhedeg rhaglen o ffilmiau a rhaglenni dogfen artistiaid. Mae’r grŵp wedi ei seilio yn yr Oriel fel arfer ond maen nhw’n teithio oddi ar y safle’n rheolaidd i safleoedd diwylliannol eraill a stiwdios artistiaid.

Mwy o wybodaeth


Galwad Agored Celf Gyhoeddus

Mae Canolfan Mileniwm Cymru’n gwahodd ceisiadau gan artistiaid, grwpiau cymunedol a/neu sefydliadau celf sydd wedi eu seilio yng Nghymru i greu arddangosfa yn hongian i’w bar caffi newydd, Ffwrnais. Yr haf yma byddent yn tynnu sylw at yr argyfwng hinsawdd drwy greu a rhannu gwaith niferus, a bydd eich arddangosfa celf gyhoeddus yn rhan o hyn, gan ddangos eich barn chi am newid hinsawdd.

Mwy o wybodaeth